Call Us: 089 815 3938 | Email: contact@nis.com.vn

Check_MK là một plugin bổ trợ cho Nagios, với nhiều chức năng và giao diện trực quan hơn.

[1] Chuẩn bị server:
– Đã cài Nagios Server
– Đã cấu hình PNPNagios

[2] Download và cài đặt:

#wget http://mathias-kettner.com/download/check_mk-1.2.6p16.tar.gz
 #tar zxvf check_mk-1.2.6p16.tar.gz
 #cd check_mk-1.2.6p16
 #./setup.sh

– Edit các dòng sau:

 Nagios command pipe
 ( default –> /var/log/nagios/rw/nagios.cmd): /usr/local/nagios/var/rw/nagios.cmd

Path to check_icmp (It depends selected option to install plugins previosly) |AUTO
 ( autodetected –> /usr/lib64/nagios/plugins/check_icmp): /usr/local/libexec/check_icmp

HTTP authentication file
 ( default –> /etc/nagios/htpasswd.users): /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users

PNP4Nagios templates
 ( default –> /usr/share/check_mk/pnp-templates): /usr/local/pnp4nagios/share/templates

RRD files
 ( default –-> /var/lib/nagios/rrd): /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata

Sau khi compiling xong

– Start services:

[root@svr-alert ~]#systemctl restart httpd.service && service nagios restart
[root@svr-alert ~]#/etc/init.d/mkeventd start
[root@svr-alert ~]#chkconfig --add mkeventd
[root@svr-alert ~]#reboot

– Truy cập → http://server_nagios/check_mk

[3] Cài mod_python:

– Tải và cài đặt:

#wget http://dist.modpython.org/dist/mod_python-3.5.0.tgz
 tar zxvf mod_python-3.5.0.tgz
 #cd mod_python-3.5.0
 #./configure
 #make
 #make install

– Chỉnh sửa file cấu hình:

#vim /usr/lib64/python2.7/site-packages/mod_python/version.py
 Change version line to:
 version = "3.5.0"

#vim /etc/httpd/conf.modules.d/00-python.conf
 Add file:
 LoadModule python_module modules/mod_python.so

#systemctl restart httpd => F5 Login vào Check_MK

Previous PostNext Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0 Shares
Share
Tweet
+1
Share
Pin