Network WiFi

[UniFi] Hướng Dẫn Tạo WiFi (SSID)

Bước 1: Truy cập vào cập vào Controller UiniFi / Chọn Setting

Bước 2: Chọn Wireless Networks / Chọn“CREATE NEW WIRELESS NETWORK”

Bước 3:  Đặt tên (SSID) , mật khẩu / Sau đó chọn Save

 

Bước 4: Kiểm tra lại đã có ssid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *