Tin Tức

Network WiFi

[Unifi] Cài Đặt UniFi Cloud Controller Trên VPS Centos 7

[1] YÊU CẦU

Bước 1: Cài đặt các package

[root@cty-nis-vm ~]# yum update -y
[root@cty-nis-vm ~]# yum groupinstalll "Development Tools" -y
[root@cty-nis-vm ~]# yum install vim wget -y

Bước 2: Tắt SELINUX

[root@cty-nis-vm ~]#vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

Bước 3: Cài đặt epel repo

[root@cty-nis-vm ~]# yum -y install epel-release
[2] CÀI ĐẶT UNIFI CONTROLLER

Bước 1: Tạo user và cài đặt java

[root@cty-nis-vm ~]#useradd -r ubnt
[root@cty-nis-vm ~]#yum -y install mongodb-server java-1.8.0-openjdk unzip wget

Bước 2: Tải gói cài đặt Unifi controller

[root@cty-nis-vm ~]# wget http://dl.ubnt.com/unifi/5.10.17/UniFi.unix.zip
[root@cty-nis-vm ~]# unzip -q UniFi.unix.zip -d /opt
[root@cty-nis-vm ~]# chown -R ubnt:ubnt /opt/UniFi

Bước 2: Tạo dịch vụ Unifi

[root@cty-nis-vm ~]# vim /etc/systemd/system/unifi.service 

# Systemd unit file for UniFi Controller 

[Unit]
Description=UniFi AP Web Controller
After=syslog.target network.target
[Service]
Type=simple
User=ubnt
WorkingDirectory=/opt/UniFi
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx1024M -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start
ExecStop=/usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar stop
SuccessExitStatus=143
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bước 3: Khởi tạo dịch vụ

[root@cty-nis-vm ~]# systemctl enable unifi.service
[root@cty-nis-vm ~]# systemctl start unifi.service
[3] CẤU HÌNH UNIFI CONTROLLER CLOUD

Bước 1: Mở trình duyệt và truy cậphttps://IP:8443

Bước 2: Nhấn  Next

Bước 3: Tại đây bạn có thể tạo SSID nhưng ở đây chọn  Skip

Bước 4: Tạo tài khoản để quản lý controller / nhấn  Next

Bước 5: Xem lại các thông tin đã chọn / nhấn  Finish

Bước 6: Nếu đã có tài khoản Cloud thì đăng nhập; Còn không thì chọn  Skip

Giao diện sau khi đăng nhập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *