Tiến hành truy cập vào Zabbix Server trên trình duyệt. Nếu như cấu hình ở phần 1 thì vào link:  http://IP/zabbix

Ở bước này, Zabbix Server sẽ kiểm tra các thông số đã đạt điều kiện tối thiểu hay chưa | Next step 

Nhập thông tin mà ta đã khởi tạo

Khai báo thông tin dịch vụ Zabbix

Xem lại các thông tin đã khai báo

Zabbix thông báo việc thiết lập tinh chỉnh cho trang quản lý Zabbix frontend đã hoàn tất

Thông tin đăng nhập mặc định : Admin | zabbix

Hoàn tất việc cài đặt Zabbix Server

 

Previous Post